Handelsbetingelser

Du er først sikret en plads, når kurset er betalt.

Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2.)

Ved tilmelding af kurser hos os gælder følgende:

Korte kurser:
Framelding af korte kursus kan ske op til 14 kalenderdage før kursusstart mod et administrationsgebyr på kr. 250,-.

OBS. De korte kurser er for deltagere over 18 år medmindre andet står anført i kursusteksten. Er du ikke fyldt 18 år, når kurset starter, skal du inden tilmelding kontakte skolen og få godkendt at du kan deltage, da vi har nogle lovgivnings- og forsikringskrav, som skal opfyldes.’

Lange kurser – Dagskole og HF Kunst & Design:
Indbetalt depositum og kursusbeløb refunderes ikke på såvel HF Kunst & Design som Dagskolen uanset årsag. Vi ansætter undervisere efter tilmeldingsantal og er forpligtet med udgifter til husleje m.v.

For dagskolen gælder, at du kan tilmelde dig i god tid ved at betale depositum på kr. 5.000, mens den sidste og største del af kursusbeløbet kan vente til cirka 3-4 uger før kursusstart.

Så husk derfor, at du skal være sikker i din sag, når du tilmelder dig hos os!

Force Majeure
Under følgende usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder forbeholder os ret til ansvarsfrihed for undervisning under force majeure, såfremt det forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikter, sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, samt enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over. Ovennævnte omstændigheder, der er indtruffet inden kontraktens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på kontraktens opfyldelse ikke kunne forudses på tidspunkt for aftalens indgåelse. Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, såfremt én eller flere af ovennævnte omstændigheder indtræffer.

Klagevejledning